top of page

Algemene Voorwaarden

 

Wie zijn wij:

Tina Stoquart, vroedvrouw, eenmanszaak, met adres te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 117 en ondernemingsnummer 0670.858.235 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: vroedvrouwtina@gmail.com

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.    Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons via de website

2.    Dienst: de diensten die wij leveren bij vroedvrouw Tina

3.    Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

4.    Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van instemmen met de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 

5.    Klant: de consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

6.    Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  

7.    Producten:

•    Medische opvolging tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar

•    Cursussen ter voorbereiding op de geboorte en postpartumperiode (in groep of individueel)

•    Preconceptioneel advies

•    Borstvoedingsadvies

•    Pretecho’s

•    Babymassages

•    Zwangerschapsmassages

•    Verkoop producten zwangerschap, kraamtijd en borstvoeding

 

1.    Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

2.    Website: www.vroedvrouwtina.be

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Voor onze diensten zal er geen BTW worden aangerekend. Onze fysieke en digitale producten zijn wel onderhevig aan BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

3.5. Wij, als Dienstverlener, zullen de producten aangekocht in onze webshop verzenden binnen de 10 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, word jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 4 – Wijziging en annulatie van de cursussen

 

4.1 Jij, als Klant, kan slechts annuleren tot 2 weken voorafgaande aan de cursus, daarna annuleren is niet meer mogelijk.

4.2 Indien jij, als Klant, wilt annuleren (meer dan 2 weken op voorhand), behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om hiervoor annulatiekosten, zijnde 25% van het aankoopbedrag aan te rekenen.

4.3. Bij annulatie binnen de 2 weken of bij een no show, kan jij, als Klant, geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

 

Artikel 5 – Vergoeding

 

5.1. Algemeen. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website.

5.2. Betaling

5.2.1.  Betaling van producten uit de webshop gebeurt steeds onmiddellijk bij aankoop via de webshop.

5.2.2. Onze erelonen dienen betaald te worden via een derdebetaler (mutualiteit).

5.2.3. Ingeval van zorgforfait, zal jij, als Klant, dit ter plekke cash of via Payconiq of via Bancontact dienen te betalen.

5.2.4. Indien wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, diensten aanbieden die buiten de nomenclatuur vallen, dien jij, als Klant deze te betalen via cash of via Payconiq of via Bancontact.

5.2.5. Indien jij, als Klant, niet overgaat tot betaling van de diensten, kunnen wij, als Dienstverlener, onze zorgverlening weigeren uit te voeren.

 

Artikel 6 –   Herroepingsrecht

 

6.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jou, als Klant, die in jouw hoedanigheid als consument producten of diensten online aankoopt. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, het fysieke product of de bevestiging via e-mail heeft ontvangen.  

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 

7.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

7.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant. 

7.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

7.5. Indien jij, als Klant de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen, wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug via overschrijving. Jij, als klant, bezorgt ons jouw bankrekening gegevens (Voornaam + Naam + IBAN).
7.7. Let op, wij, als Dienstverlener, betalen jou de verzendkosten niet terug. 


 

Artikel. 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 

8.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, de volgende diensten aanbieden:

•    Medische opvolging tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar

•    Cursussen ter voorbereiding op de geboorte en postpartumperiode (in groep of individueel)

•    Preconceptioneel advies

•    Borstvoedingsadvies

•    Pretecho’s

•    Babymassages

•    Zwangerschapsmassages

•    Verkoop producten zwangerschap, kraamtijd en borstvoeding

 

8.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

 

8.3. Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde diensten te laten uitvoeren door derden.

 

Artikel. 9 – Consultaties

 

9.1. Tijdig aanwezig zijn

Indien jij, als Klant, meer dan 5 minuten te laat bent, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om de consultatie in te korten. Dit doet geen afbreuk aan de kostprijs van de consultatie. Jij, als Klant, dient het volledige bedrag te betalen.

Indien jij, als Klant, meer dan 15 minuten te laat bent voor de consultatie, kan deze niet meer worden aangevat. Jij, als Klant, dient te de consultatie dan te verplaatsen of te annuleren. Jij, als Klant, verliest in dit geval 25% van het volledige bedrag. 

 

9.2. Verplaatsen en annuleren

9.2.1. Jij, als Klant, kan de afspraak kosteloos verplaatsen en annuleren tot 48 uur voorafgaande aan de consultatie.

9.2.2. Indien jij, als Klant, een afspraak wenst te verplaatsen of annuleren binnen de 48 uur voorafgaande aan de consultatie, dien jij, als Klant, een bedrag van 30 euro te betalen. Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor een factuur sturen. Een nieuwe consultatie kan pas ingeboekt worden na betaling van deze factuur.

9.2.3. Bij een “no show”, dus wanneer jij, als Klant, niet komt opdagen zonder ons, als Dienstverlener, te verwittigen ben jij, als Klant, verplicht tot betaling van de gehele consultatie. Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor een factuur sturen. Een nieuwe consultatie kan pas ingeboekt worden, na betaling van deze factuur.

 

Artikel 10 – Betwistingen

 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

11.1. Algemeen

11.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

11.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

11.1.3. Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

11.1.4. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor medische beroepen.

11.1.5. Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen.

11.1.6. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Vroedvrouw Tina of van haar aangestelde.

 

11.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

11.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres of contactnummer van jou, als Klant, niet aan ons, als Dienstverlener, bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

11.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk in een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

 

11.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

11.4. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrecht

 

12.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, modules en/of materialen, en overige inhoud op onze website of in onze webinars, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

 

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

 

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

 

12.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.

 

13.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ jouw persoonsgegevens die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

 

Artikel 14– Geheimhouding 

 

14.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de dienst.

14.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen ons, als Dienstverlener, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

14.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500,00 euro - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

 

Artikel 15– Algemeen 

 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

bottom of page